Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Amdanom Ni

Mae Prosiect Newid Meddyliau yn rhan o Mind Casnewydd a dechreuodd ar 25ain Tachwedd 2013.

Ganwyd y syniad am y prosiect pan sylweddolodd pobl yn Mind Casnewydd fod cymaint o bethau yn rhwystro pobl ifanc rhag cymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a phan roeddent yn ei gael, gwelwyd y canlynol;

 • Nad oedd pobl ifanc am fynd drwy sianeli ffurfiol
   
 • Nad oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn teimlo'n gysurus gofyn am gyngor gan oedolion proffesiynol
   
 • Roedd y trothwyon cymorth yn golygu mai dim ond y rhai oedd â'r angen mwyaf neu'r rhai mewn argyfwng a oedd mewn argyfwng a oedd yn cael cymorth
 • Roedd pobl ifanc yn 'syrthio drwy'r rhwyd' neu'n gorfod aros ar restrau aros hir.

Dyfarnwyd arian i brosiect Newid Meddyliau gan Ddyfodol Disglair y Gronfa Loteri Fawr sy'n hyrwyddo gwaith i ddatblygu cadernid emosiynol pobl ifanc fel y gallant ymdopi â newidiadau allweddol yn eu bywydau.

Ein Nodau yw:

 • Cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cael cymorth yn gynharach
   
 • Gwella cadernid a'r gallu i ymdopi â newidiadau bywyd
   
 • Cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n gwneud newidiadau llwyddiannus yn eu bywydau
   
 • Cael effaith barhaus a phellgyrhaeddol ar y cymorth y mae pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd yn ei dderbyn.

 

Ariennir y prosiect am 5 mlynedd ac mae'n cynnwys Casnewydd, Sir Fynwy , Tor-faen , Caerffili a Blaenau Gwent.

 

Gallwn gynnig y cyfleoedd canlynol i bobl ifanc:

Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl