Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Dod o hyd i Gymorth

Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl

Rydym yn gwybod bod ein hiechyd meddwl yn newid drwy'r amser ac efallai y bydd angen mwy o gymorth ar lawer o bobl ifanc ar adegau penodau yn eu bywydau. Gall unrhyw newid yn ein bywydau effeithio ar ein hiechyd meddwl. Os ydych yn mynd drwy newid ac os oes angen cymorth arnoch cysylltwch â ni.

Gallwn gynnig gwerth 12 wythnos o gymorth penodol gydag un o'n gweithwyr prosiect i bobl ifanc sy'n mynd drwy newid. Mae hyn yn darparu amser diogel, 1 i 1 i siarad a chanolbwyntio ar y pethau rydych chi am weithio arnynt a'u newid a sut i ymdopi.

Gall y mathau o newidiadau gynnwys rhai o'r pethau isod, fodd bynnag mae pawb yn unigryw a bydd eich newid yn bersonol i chi:

 • Salwch aelod o'r teulu
 • Symud o wasanaethau i bobl ifanc i wasanaethau i oedolion
 • Newid ffrindiau
 • Marwolaeth aelod o'r teulu
 • Dweud wrth bobl eich bod yn lesbiad neu'n hoyw
 • Dechrau ysgol newydd
 • Gadael eich rhieni
 • Cael diagnosis o salwch
 • Brodyr neu chwiorydd newydd
 • Cael diagnosis o anabledd
 • Symud tŷ
 • Symud drwy grwpiau blwyddyn
 • Oed Aeddfedrwydd
 • Llys-rieni newydd
 • Mynd i mewn i ofal
 • Rhieni maeth
 • Arholiadau cyntaf
 • Profiad rhywiol cyntaf
 • Byw mewn gwlad newydd
 • Athro/Athrawes newydd
 • Byw gyda salwch aelod o'r teulu

“Mae unrhyw sefyllfa newydd yn golygu colli'r hen un, yr un gyfarwydd. Mae dechrau rhywbeth newydd yn golygu bod rhywbeth hen yn dod i ben ac fel arall. Po fwyaf distrwythur, rhyfedd neu annisgwyl y bydd y sefyllfa newydd, y mwyaf dryslyd ac analluog i ymdopi y byddwn yn debygol o deimlo. Mae pa mor dda y bydd unigolyn yn ymdopi â sefyllfa newydd yn dibynnu ar ei brofiadau a'i lefelau cadernid. Gall profiadau da sydd wedi'u mewnoli ein helpu i archwilio a mynd i'r afael â'r anhysbys. Maent hefyd yn gosod y sylfeini ar gyfer profiadau sydd eto i ddod, yn yr un modd ag y mae profiadau drwg yn ein gadael gydag atgofion, a chawn ein hatgoffa ohonynt dro ar ôl tro drwy gydol ein bywydau.''

(Meddyliau Ifanc- www.youngminds.org.uk)

 

Os ydych yn teimlo eich bod yn mynd drwy newid ac os hoffech ragor o gymorth ewch i'n tudalen gynnwys a llenwch y ffurflen atgyfeirio ar-lein a byddwn yn eich ffonio yn ôl.

Os ydych yn teimlo bod angen help arnoch nawr neu os hoffech siarad â rhywun edrychwch ar ein tudalen Dolenni yma

Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl